Δικαίωμα απόσυρσης

Οι καταναλωτές δικαιούνται δικαίωμα απόσυρσης σύμφωνα με την ακόλουθη διάταξη, σύμφωνα με την οποία οι καταναλωτές είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που ολοκληρώνει μια νομική συναλλαγή για σκοπούς που μπορούν να αποδοθούν κυρίως στο εμπορικό τους ή στην ανεξάρτητη επαγγελματική τους δραστηριότητα:

Α. Πολιτική ακύρωσης

Δικαίωμα απόσυρσης

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε αυτή τη σύμβαση εντός δεκατεσσάρων ημερών χωρίς να δώσετε λόγους.

Η περίοδος ακύρωσης είναι δεκατέσσερις ημέρες από την ημέρα κατά την οποία εσείς ή ένα τρίτο μέρος που ονομάστηκε από εσάς, ο οποίος δεν είναι ο μεταφορέας, έχετε πάρει την κατοχή των τελευταίων αγαθών.

Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμά σας ακύρωσης, πρέπει (Autall GmbH, Am Schwendelgraben 17, 89423 Gundelfingen, Γερμανία, Τηλ.: 090735989476, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@autall.de) Πληροφορίες σχετικά με την απόφασή σας να ακυρώσετε αυτήν τη σύμβαση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα ακύρωσης μοντέλου, αλλά αυτό δεν έχει συνταγογραφηθεί.

Για να διατηρηθεί η περίοδος ακύρωσης, αρκεί να στείλετε την ειδοποίηση στην άσκηση του δικαιώματος ακύρωσης πριν λήξει η περίοδος ακύρωσης.

Συνέπειες της ανάκλησης

Εάν ακυρώσετε αυτή τη σύμβαση, έχουμε όλες τις πληρωμές που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (με εξαίρεση τα πρόσθετα έξοδα, τα οποία προκύπτουν από το γεγονός ότι επιλέγετε διαφορετικό τύπο παράδοσης από τη φθηνότερη τυποποιημένη παράδοση που μας προσφέρει να επιστρέψει), αμέσως και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα, κατά την οποία ελήφθη η κοινοποίηση της ανάκλησης αυτής της σύμβασης. Για αυτή την αποπληρωμή χρησιμοποιούμε τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποιήσατε στην αρχική συναλλαγή, εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά μαζί τους κάτι άλλο. Σε καμία περίπτωση δεν θα χρεωθείτε για αμοιβές για αυτήν την αποπληρωμή. Μπορούμε να αρνηθούμε την αποπληρωμή μέχρι να επιστρέψουμε τα αγαθά ή μέχρι να αποδείξετε ότι έχετε επιστρέψει τα αγαθά, ανάλογα με το ποια είναι η προηγούμενη χρονική στιγμή.

Έχετε τα αγαθά αμέσως και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα κατά την οποία μας ενημερώνετε για την ανάκληση αυτής της σύμβασης, για να μας στείλετε ή να μας παραδώσετε. Η προθεσμία διατηρείται εάν στείλετε τα αγαθά πριν από την προθεσμία των δεκατεσσάρων ημερών.

Φέρουν το άμεσο κόστος επιστροφής των αγαθών.

Πρέπει μόνο να πληρώσετε για οποιαδήποτε απώλεια αξίας των αγαθών εάν αυτή η απώλεια αξίας οφείλεται στην ποιότητα, τις ιδιότητες, τις ιδιότητες και τη λειτουργία των αγαθών που δεν είναι απαραίτητα για την αντιμετώπισή τους.

Αποκλεισμός ή πρόωρη λήξη του δικαιώματος ακύρωσης

Το δικαίωμα απόσυρσης δεν ισχύει για τους καταναλωτές που δεν αποτελούν κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη στιγμή που ολοκληρώνεται η σύμβαση και του οποίου η μόνη θέση διαμονής και παράδοσης δεν είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη στιγμή της σύμβασης.

Συνδεδεμένη/χρηματοδοτημένη επιχείρηση

Εάν χρηματοδοτήσετε αυτή τη σύμβαση μέσω δανείου και ακυρώσετε αργότερα, δεν θα δεσμεύεστε πλέον από τη σύμβαση δανείου, υπό την προϋπόθεση ότι και οι δύο συμβάσεις αποτελούν οικονομική μονάδα. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ειδικότερα εάν είμαστε ταυτόχρονα ο δανειστής σας ή εάν ο δανειστής σας χρησιμοποιεί τη χρηματοδότηση της συμμετοχής μας. Εάν έχουμε ήδη λάβει το δάνειο εάν η ανάκληση είναι αποτελεσματική ή όταν επιστραφούν τα αγαθά, ο δανειστής σας θα εισάγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας από τη χρηματοδοτημένη σύμβαση σε σχέση με εσάς σε σχέση με τις νομικές συνέπειες της ανάκλησης ή της επιστροφής. Το τελευταίο δεν ισχύει εάν η παρούσα σύμβαση έχει την απόκτηση χρηματοπιστωτικών μέσων (π.χ. τίτλους, ξένο συνάλλαγμα ή παράγωγα). Εάν θέλετε να αποφύγετε τη συμβατική δέσμευση όσο το δυνατόν περισσότερο, χρησιμοποιήστε το δικαίωμα απόσυρσης σας και ανακαλέστε επίσης τη σύμβαση δανείου εάν δικαιούστε επίσης δικαίωμα απόσυρσης.

Γενικές πληροφορίες

1) Αποφύγετε τη ζημιά και τη μόλυνση των αγαθών. Στείλτε τα προϊόντα πίσω σε εμάς στην αρχική συσκευασία με όλα τα αξεσουάρ και όλα τα εξαρτήματα συσκευασίας. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε μια προστατευτική αντιστροφή. Εάν δεν έχετε πλέον την αρχική συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι έχετε επαρκή προστασία από τη ζημιά μεταφοράς με μια κατάλληλη συσκευασία.
2) Μην στέλνετε τα αγαθά πίσω σε εμάς.
3) Σημειώστε ότι τα προαναφερθέντα ψηφία 1-2 δεν αποτελούν προϋπόθεση για την αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματος ακύρωσης.

Β. Έντυπο ακύρωσης

Εάν θέλετε να ανακαλέσετε τη σύμβαση, συμπληρώστε αυτήν τη φόρμα και στείλτε την πίσω.

Επί

Αυτόματο gmbh
Am Schwendelgraben 17
89423 Gundelfingen
Γερμανία
Email: info@autall.de

(*) Η σύμβαση που συνάπτεται από εμένα/ΗΠΑ (*) για να αγοράσει τα ακόλουθα αγαθά (*)/την παροχή της ακόλουθες υπηρεσίες (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Παραγγέλθηκε στο (*) __________ / έλαβε στο (*) __________________

________________________________________________________
Όνομα των καταναλωτών

________________________________________________________
Διεύθυνση των καταναλωτών

________________________________________________________
Υπογραφή των καταναλωτών (μόνο όταν ενημερώνεστε το χαρτί)

_________________________
ημερομηνία

(*) Λανθασμένη ζωγραφική