AGB

Obsah

 1. Oblast působnosti
 2. Uzavření smlouvy
 3. Právo na odstoupení od smlouvy
 4. Ceny a platební podmínky
 5. Dodací a dodací podmínky
 6. Výhrada vlastnictví
 7. Odpovědnost Za Vady (Záruka)
 8. Rozhodné Právo
 9. Soudní příslušnost
 10. Alternativní Řešení Sporů

1) Oblast působnosti

1.1Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") společnosti AutAll GmbH (dále jen"prodávající & quot;) platí pro všechny smlouvy o dodání zboží, které uzavírá spotřebitel nebo podnikatel (dále jen "zákazník") s prodávajícím ohledně zboží prezentovaného prodávajícím ve svém internetovém obchodě. Tímto je odmítnuto zahrnutí vlastních podmínek zákazníka, pokud není dohodnuto jinak.

1.2Spotřebitelem ve smyslu těchto VOP je každá fyzická osoba, která uzavře právní úkon za účelem, který nelze převážně přičíst ani její živnostenské, ani její samostatné profesní činnosti.

1.3Podnikatel ve smyslu těchto VOP je fyzická nebo právnická osoba nebo osobní Společnost s právní subjektivitou, která při uzavření právního obchodu jedná při výkonu své živnostenské nebo samostatné profesní činnosti.

2) uzavření smlouvy

2.1Popisy produktů obsažené v internetovém obchodě prodávajícího nepředstavují závazné nabídky ze strany prodávajícího, ale slouží k podání závazné nabídky zákazníkem.

2.2Zákazník může podat nabídku prostřednictvím online objednávkového formuláře integrovaného v internetovém obchodě prodávajícího. Poté, co zákazník vloží vybrané zboží do virtuálního nákupního košíku a projde elektronickým objednávkovým procesem, kliknutím na tlačítko, které proces objednávky dokončí, učiní právně závaznou nabídku na smlouvu týkající se zboží obsaženého v nákupním košíku. Dále může Zákazník nabídku učinit i telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím Předejte online kontaktní formulář prodávajícímu.

2.3Prodávající může přijmout nabídku zákazníka do pěti dnů,

 • tím, že zákazníkovi zašle písemné potvrzení objednávky nebo potvrzení objednávky v textové podobě (faxem nebo E-mailem), přičemž v tomto ohledu je rozhodující přijetí potvrzení objednávky Zákazníkem, nebo
 • tím, že zákazníkovi dodá objednané zboží, přičemž v tomto ohledu je směrodatný přístup zboží k zákazníkovi, nebo
 • tím, že vyzve zákazníka k zaplacení po podání jeho objednávky.

Existuje-li více než jedna z výše uvedených alternativ, je smlouva uzavřena v okamžiku, kdy jedna z výše uvedených alternativ vstoupí v platnost jako první. Lhůta pro přijetí nabídky začíná běžet dnem následujícím po odeslání nabídky Zákazníkem a končí uplynutím pátého dne následujícího po odeslání nabídky. Nepřijme-li prodávající nabídku zákazníka ve výše uvedené lhůtě, považuje se to za odmítnutí nabídky s tím důsledkem, že Zákazník již není vázán svým vyjádřením vůle.

2.4Při výběru způsobu platby, který nabízí společnost PayPal, bude platba zpracována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb PayPal (Europe) s. Bangladesh R. L. et Cie, S. C. a., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dále jen "PayPal"), v souladu s Podmínkami používání služby PayPal, které jsou k dispozici na adrese: https://www.paypal.com/ CS/ webapps/ mppua/ useragreement-full< / a> nebo v případě, že zákazník nemá účet PayPal, za podmínek pro platby bez účtu PayPal, které jsou k dispozici na adrese https://www.paypal.com/ CS/ webapps/ mppua/ privacywax-full< / a>. Pokud zákazník zaplatí prostřednictvím způsobu platby, který nabízí PayPal v procesu online objednávky, prodávající již nyní prohlašuje, že přijímá nabídku zákazníka v okamžiku, kdy zákazník klikne na tlačítko, které proces objednávky dokončí.< / p>

2.5Při výběru platební metody" Amazon Payments" platba je zpracována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Lucembursko (dále jen "Amazon"), s výhradou uživatelské smlouvy Amazon Payments Europe, dostupné na adrese https://payments.amazon.de/pomoc/201751590Oh, jo. Pokud zákazník zvolí "Amazon Payments" během online objednávky V tomto případě prodávající prohlašuje přijetí nabídky zákazníka v okamžiku, kdy zákazník spustí platební proces kliknutím na tlačítko uzavírající proces objednávky.

2.6Při podání nabídky prostřednictvím online objednávkového formuláře prodávajícího je text smlouvy prodávajícím po uzavření smlouvy uložen a po odeslání objednávky předán zákazníkovi textovou formou (např. e-mailem, faxem nebo dopisem). Prodávající nesmí dále zpřístupnit text smlouvy. Pokud si zákazník před odesláním objednávky založil uživatelský účet v internetovém obchodě prodávajícího, budou údaje o objednávce archivovány na webových stránkách prodávajícího a zákazník k nim může bezplatně přistupovat prostřednictvím svého heslem chráněného uživatelského účtu s uvedením odpovídajících přihlašovacích údajů.

2.7Před závazným podáním objednávky prostřednictvím online objednávkového formuláře Prodávajícího může Zákazník identifikovat případné chyby zadání objednávky pečlivým přečtením informací zobrazených na obrazovce. Efektivním technickým prostředkem pro lepší detekci vstupních chyb může být funkce zvětšení prohlížeče, pomocí které se zvětší displej na obrazovce. V rámci elektronického objednávkového procesu může zákazník opravit své údaje pomocí běžných funkcí klávesnice a myši, dokud neklikne na tlačítko, které dokončí proces objednávky.

2.8Pro uzavření smlouvy je k dispozici německý a anglický jazyk.

2.9Zpracování objednávek a kontakt probíhá obvykle prostřednictvím e-mailu a automatizovaného zpracování objednávek. Zákazník musí zajistit správnost e-mailové adresy, kterou poskytl pro zpracování objednávky, takže e-maily zaslané prodávajícím mohou být na této adrese přijímány. Zejména při používání SPAM filtrů musí zákazník zajistit, aby byly doručeny veškeré e-maily zaslané prodávajícím nebo třetími osobami, kterými byl pověřen zpracováním objednávky.

3) Právo na odstoupení od smlouvy

3.1Spotřebitelé mají obecně právo na odstoupení od smlouvy.

3.2Další informace o právu na odstoupení od smlouvy naleznete v podmínkách odstoupení od smlouvy prodávajícího.

3.3Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na spotřebitele, kteří v době uzavření smlouvy nepatří do členského státu Evropské unie a jejichž výhradní bydliště a dodací adresa se nacházejí mimo Evropskou unii v době uzavření smlouvy.

4) Ceny a platební podmínky

4.1Není-li v popisu produktu prodávajícího uvedeno jinak, jsou uvedené ceny celkové ceny zahrnující zákonnou daň z přidané hodnoty. Případné dodatečné náklady na dodání a dopravu budou uvedeny zvlášť v příslušném popisu produktu.

4.2Při dodávkách do zemí mimo Evropskou Unii mohou v jednotlivých případech vzniknout další náklady, za které prodávající nenese odpovědnost a které musí nést zákazník. Patří sem například náklady na převod peněz úvěrovými institucemi (např. poplatky za převod peněz, poplatky za směnné kurzy) nebo dovozní poplatky, resp. daně (např. cla). Tyto náklady mohou vzniknout v souvislosti s převodem peněz i v případě, že doručení není do země mimo území V Evropské unii, ale zákazník provádí platbu ze země mimo Evropskou unii.

4.3Možnost platby bude zákazníkovi sdělena v internetovém obchodě prodávajícího.

4.4Je-li sjednána Platba předem bankovním převodem, je platba splatná ihned po uzavření smlouvy, pokud se strany nedohodly na pozdějším termínu splatnosti.

4.5Při výběru způsobu platby nabízeného prostřednictvím platební služby & quot; Shopify Payments" bude platba zpracována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irsko (dále jen "Stripe"). Jednotlivé způsoby platby nabízené prostřednictvím Shopify Payments jsou zákazníkovi sděleny v internetovém obchodě prodávajícího. Ke zpracování plateb může společnost Stripe využít další platební služby, které mohou být platí zvláštní platební podmínky, na které může být zákazník zvlášť upozorněn. Další informace o" Shopify Payments & quot; jsou k dispozici na internetové adrese: https://www.shopify.com/ legal/ terms-payments-CS< / a> k dispozici.< / p>

5) dodací a přepravní podmínky

5.1Pokud prodávající nabízí zaslání zboží, bude dodávka provedena v rámci dodací oblasti uvedené prodávajícím na dodací adresu uvedenou zákazníkem, není-li dohodnuto jinak. Při zpracování transakce je rozhodující Dodací adresa uvedená ve zpracování objednávky prodávajícího.

5.2Pokud se doručení zboží nepodaří z důvodů, za které odpovídá zákazník, nese zákazník přiměřené náklady vzniklé prodávajícímu. To neplatí s ohledem na náklady na zaslání, pokud zákazník účinně uplatní své právo na odstoupení od smlouvy. Pro náklady na vrácení zboží platí při účinném uplatnění práva na odstoupení od smlouvy zákazníkem ustanovení uvedené v Poučení o odstoupení od smlouvy prodávajícího.

5.3Jedná-li zákazník jako podnikatel, přechází riziko náhodného zániku a náhodného zhoršení prodávaného zboží na zákazníka, jakmile prodávající věc doručí Speditérovi, dopravci nebo jiné osobě nebo instituci určené k provedení odeslání. Jedná-li zákazník jako spotřebitel, nebezpečí nahodilého zániku a nahodilého zhoršení prodávaného zboží vzniká zásadně až předáním zboží zákazníkovi. nebo oprávněnou osobou. Odchylně od výše uvedeného přechází riziko náhodného zániku a náhodného zhoršení prodávaného zboží i u spotřebitelů na zákazníka již v okamžiku, kdy prodávající vydal věc Speditérovi, dopravci nebo jiné osobě nebo instituci určené k provedení odeslání, jestliže zákazník speditéra, dopravce nebo jinou osobu nebo instituci určenou k provedení odeslání se Provedení a prodávající předem tuto osobu nebo instituci neoznačil zákazníkovi.

5.4Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit ze smlouvy v případě, že není správné nebo neprostorové samodoběhnutí. Platí to pouze v případě, že prodávající nesmí být zastoupena nekonečna a že s dodavatelem dokončil konkrétní krycí podnik s požadovanou péčí. Prodávající vynaloží veškeré přiměřené úsilí o obstavení zboží. V případě nedostupnosti nebo jediné částečné dostupnosti zboží bude zákazník okamžitě informován a protiplnění bude okamžitě vráceno.

5.5Pokud prodávající nabízí zboží pro sběr, může zákazník sbírat objednávané zboží v pracovní době určené prodejcem na adrese určenou prodejcem. V tomto případě nebudou účtovány žádné náklady na přepravu.

6) Odkaz na uchování titulu

Pokud prodávající dorazí předem, vyhrazuje si majetek doručeného zboží, dokud nebude dlužená kupní cena plně zaplacena.

7) Odpovědnost za vady (záruka)

7.1Není -li to jinak z následujících předpisů, platí ustanovení právní odpovědnosti za vady. Odchylení od toho se vztahuje na smlouvy o dodání zboží:

7.2Pokud zákazník působí jako podnikatel,

 • Prodávající má na výběr typu doplňkového výkonu;
 • V případě nového zboží je doba omezení pro vady jeden rok od dodání zboží;
 • Práva a nároky na vady jsou vyloučeny z použitého zboží;
 • Doba omezení nezačne znovu, pokud dojde k náhradnímu doručení v rámci odpovědnosti za vady.

7.3Výše uvedená omezení odpovědnosti a snížení termínu se nevztahují na

 • Za nároky zákazníka na náhradu škody a úhradu výdajů
 • V případě, že prodejce podvodně skryl vadu,
 • Pro zboží, které bylo použito pro budovu podle jejich obvyklého použití a jehož nedostatek způsobil,
 • Pro možná existující povinnost prodejce poskytovat aktualizace pro digitální produkty pro smluvy o dodávání zboží s digitálními prvky.

7.4Kromě toho se vztahuje na podnikatele, že období zákonného omezení zůstává nedotčena pro zákonné právo na postižení, které může existovat.

7.5Pokud zákazník působí jako obchodníka I.S.D. § 1 HGB, je obchodní zkouška a stížnost vyžadována v souladu s § 377 HGB. Pokud zákazník nedokáže upozornit na oznámení regulované, je zboží považováno za schválené.

7.6Pokud zákazník působí jako spotřebitel, je požádán, aby si nárokoval zboží doručeného se zjevným poškozením dopravy a informoval prodejce. Pokud zákazník nedodrží, nemá to žádný vliv na jeho právní nebo smluvní nároky na vady.

8) použitelné právo

8.1Pro všechny právní vztahy mezi stranami se zákon Federální republiky Německo vztahuje na vyloučení zákonů o mezinárodním nákupu mobilního zboží. V případě spotřebitelů se tato volba práva použije pouze tehdy, pokud je ochrana poskytovaná povinnými ustanoveními práva státu, ve kterém má spotřebitel své obvyklé pobyt, je stažen.

8.2Tato volba zákona se navíc nevztahuje na spotřebitele s ohledem na zákonné právo na stažení, které v době uzavření smlouvy neexistuje žádný členský stát Evropské unie a jejich jediné místo pobytu a doručovací adresu na čas je uzavřena smlouva mimo Evropskou unii.

9) Jurisdikce

Pokud zákazník působí jako obchodník, právnický subjekt podle veřejného práva nebo zvláštního fondu založený na veřejném právu se sídlem na území Federální republiky Německa, je výlučným místem jurisdikce pro všechny spory z této smlouvy ústředí prodávajícího. Pokud je zákazník založen mimo území Federální republiky Německo, místo prodávajícího místa pro všechny spory z této smlouvy je, pokud lze smlouvu nebo nároky ze smlouvy připsat odborné nebo obchodní činnosti zákazníka. Ve výše uvedených případech je však prodávající oprávněn zavolat soud na místo zákazníka.

10) Alternativní řešení sporů

10.1Komise EU poskytuje platformu pro řešení sporů online na internetu na následujícím odkazu: https://ec.europa.eu/Spotřebitelé/ODR

Tato platforma slouží jako kontaktní bod pro mimosoudní vypořádání sporů z online nákupních nebo služebních smluv, v nichž je zapojen spotřebitel.

10.2Prodávající není ani povinen ani připraven se účastnit řízení sporů před soustavní radou pro spotřebitele.